banaskantha
Shree Banaskantha Kadva Patidar Sanskar Mandal, Palanpur

Contact detail


 
Prin. : Patel Rajanbhai Bhaychandbhai
Mobile No : 9409438899
Email : bkkadvapatidar@gmail.com
Landline No : 02772-259322
Fax No. : +91 2742 259322
Administrative Officer. : Nagarbhai V. Govinda
Mobile No : 9925097087
Email : bkkadvapatidar@gmail.com
Landline No : 02742-257322
Fax No. : +91 2742 259322