banaskantha
Shree Banaskantha Kadva Patidar Sanskar Mandal, Palanpur

Student Year Wise Detail


Sr. No. YEAR COURSES
M.Ed. Sem-1 & Sem-2
BOYS GIRLS
GN SC ST OBC Total GN SC ST OBC Total
1. 2016-2017 03 15 03 02 23 06 05 02 04 17
2. 2015-2016 02 07 01 02 12 04 04 00 00 08
3. 2014-2015 05 04 00 07 16 12 01 01 04 18
4. 2013-2014 05 07 01 05 18 05 02 00 11 17
5. 2012-2013 03 03 02 01 09 03 02 00 03 08
6. 2011-2012 04 01 02 03 10 04 02 00 12 18