banaskantha
Shree Banaskantha Kadva Patidar Sanskar Mandal, Palanpur

Student Detail Year - 2014-15


Sr. No. Primary School Admission Status of Year 2014-15
Boys Girls Total
1. Std - 1 88 48 136
2. Std - 2 74 39 113
3. Std - 3 86 38 124
4. Std - 4 97 36 133
5. Std - 5 98 50 148
6. Std - 6 97 44 141
7. Std - 7 112 38 150
8. Std - 8 106 50 156