banaskantha
Shree Banaskantha Kadva Patidar Sanskar Mandal, Palanpur

Student Detail Year - 2014-15


Sr. No. Primary School Admission Status of Year 2014-15
Boys Girls Total
1. Std - 1 22 06 28
2. Std - 2 23 08 31
3. Std - 3 25 07 32
4. Std - 4 22 09 31
5. Std - 5 23 11 34
6. Std - 6 28 03 31