banaskantha
Shree Banaskantha Kadva Patidar Sanskar Mandal, Palanpur
f

Student Year Wise Detail


Sr. No. YEAR COURSES
B.Sc. Sem-1 & Sem-2
BOYS GIRLS
GN SC ST OBC Total GN SC ST OBC Total
1. 2015-2016 37 09 00 44 90 21 04 00 23 48
B.Sc. Sem-3 & Sem-4
BOYS GIRLS
Sr.No YEAR GN SC ST OBC Total GN SC ST OBC Total
1. 2015-2016 49 11 01 14 75 40 02 01 14 57
B.Sc. Sem-5 & Sem-6
BOYS GIRLS
Sr.No YEAR GN SC ST OBC Total GN SC ST OBC Total
1. 2015-2016 24 05 00 28 57 23 08 00 14 35