banaskantha
Shree Banaskantha Kadva Patidar Sanskar Mandal, Palanpur

Student Year Wise Detail


Sr. No. YEAR COURSES
B.Ed. Sem-1 & Sem-2
BOYS GIRLS
GN SC ST OBC Total GN SC ST OBC Total
1. 2014-2015 5 5 1 3 14 56 3 1 26 86
2. 2013-2014 7 4 0 6 17 46 7 1 29 83
3. 2012-2013 9 3 0 13 26 39 5 3 27 74
4. 2011-2012 11 3 0 12 26 39 5 3 27 74